Oferta

USŁUGI POPYTOWE - wynikające z bezpośrednich obserwacji sytuacji na rynku, na którym działają grupy docelowe, inicjacja kontaktu po stronie inLAB oraz zlecone przez klientów grup docelowych inLAB:

Prace rozwojowe – prace prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod. Należą do nich, m.in.: pozyskiwanie know-how, odnoszącej się do produktów lub technologii, prowadzenie teoretycznych analiz, systematycznych studiów lub doświadczeń, pozyskiwanie lub projektowanie koniecznego oprzyrządowania, uzyskiwanie praw własności intelektualnej na ich wynikach. Prace rozwojowe mogą też obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji, oraz działalność związana z produkcją eksperymentalną a także testowaniem produktów, pro- cesów i usług, opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych;

Badania przemysłowe - planowe badania, mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych, albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług;

Badania przedkonkurencyjne - przekształcanie wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów;

Analizy, diagnozy (np. badania rynku, analizy oddziaływania na środowisko, analizy mikro- ekonomiczne);

Sporządzania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych;

Opinie o innowacji - obiektywna ocena ekspertów dotycząca technologii.

USŁUGI PODAŻOWE - wynikające z wcześniej przeprowadzanych badań np. podstawowych, które mogą zostać skomercjalizowane:

- sprzedaż/komercjalizacja wyników prac naukowych, realizowanych przez pracowników uczelni (np. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, know-how, utwory);
- komercjalizacja/zastosowanie w praktyce gospodarczej różnych pomysłów, odkryć, koncep- cji;
- oferowanie stałych produktów uczelni (np. badania właściwości materiałów, badania chemiczno-biologiczne, badania rynkowe w zależności od profilu i zaplecza kadrowo- technicznego uczelni, na której zlokalizowany będzie inLAB.

W ramach bieżącej działalności inLAB w latach 2011 – 2015 pozyskał dlaUczelni klientów na realizację ponad 100 projektów badawczo–rozwojowych w większości sytuacji samodzielnie pozyskując na nie dofinansowania w ramach takich programów krajowych jak: Bon na Innowacje, Voucher Badawczy, czy projekty w zakresu przedsiębiorczości akademickiej.

Posiadamy specjalistów i kadrę naukową gotową podjąć się min. takich działań i wdrożeń jak:

Technologie
• Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, w tym: architektura obiektów usługowych, zagospodarowanie przestrzenne miast i osiedli, architektura wnętrz i wystawiennictwo
• Wzornictwo – projektowanie użytkowe i artystyczne
• Budownictwo ogólne, drogowe
• Technologia i organizacja budownictwa
• Administracja i rozwój regionalny
• Gospodarka nieruchomościami
• Rewitalizacja i rozwój miast
• Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Informatyka i mechatronika
• Systemy rejestracji czasu pracy pracowników.
• Systemy automatycznej inwentaryzacji. aw.
• Systemy automatycznego sterowania elektrozamkami
• Przenośne punkty monitoringu.
• Mobilne platformy do monitoringu.
• Aplikacje do bezpiecznego zarządzania dokumentami w firmie.
• Systemy lokalizacyjne oparte na technologii GPS i usługach www.
• Projekty układów sterowania maszyn i urządzeń w oparciu o sterowniki PLC.
• Projektowanie i wykonywanie układów kontrolno-pomiarowych
• Projekty systemów zasilania opartych o moduły fotowoltaiczne.
• Systemy zarządzania projektami, spotkaniami i zarządzania sekretariatem.
• Rozwiązania sieciowe oparte na urządzeniach firmy CISCO.

Transport, Spedycja, Logistyka
• Badania oraz tworzenie opracowań dotyczących funkcjonowania branży transportu, spedycji oraz logistyki
• Analizy opłacalności realizacji usług przewozowych z uwzględnieniem kierunków i krajów
świadczenia usług transportowych
• Analizy przebiegów pojazdów i ich wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa
• Ocena czasu pracy kierowców w celu ich optymalnego wykorzystania
• Ocena możliwości zastosowania rozwiązań telematycznych dla poprawy efektywności przedsiębiorstwa
• Analizy związane z organizacją – logistyką przedsiębiorstwa transportowego
• Opracowania oraz wdrożenia systemów zarządzania transportem, systemy do kalkulacji, aplikacji CRM oraz systemy finansowo-księgowe
• Ocena rynku przewozów
• Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
• Analiza możliwości wdrożenia kodów kreskowych EAN w przedsiębiorstwie
• Analiza kosztów i efektów przedsiębiorstwa branży TSL z wykorzystaniem elementów
rachunkowości zarządczej
• Analiza infrastruktury transportowo-logistycznej i jej wpływ na strukturę przewozów jednostek ładunkowych szkolenia w zakresie teorii oraz części praktycznej, realizowane w ramach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowe kierowców zawodowych,
• Modele symulacji jazdy samochodem ciężarowym
• Ecodriving – treningi ekonomicznej jazdy/ekonomicznego prowadzenia pojazdu użytkowego,
• Trening bezpiecznej jazdy, trening reakcji na nietypowe sytuacje drogowe, szkolenia z zakresu manewrowania pojazdem ciężarowym

Turystyka
• Badania ruchu turystycznego, w tym: monitoring miast, monitoring zjawisk w konkretnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, diagnozowanie problemów, formułowania celów strategicznych i operacyjnych
• Badania opinii klientów, w tym: badania zachowań, preferencji i gustów wybranych segmentów turystów (rynku), projektowanie i realizowanie badań i strategii marketingowych, identyfikowanie problemów, sytuacji sprzyjających w otoczeniu, doradztwo dotyczące podejmowania działań na określonym rynku
• Przygotowanie planów zagospodarowania turystycznego terenów
• Opracowanie planów marketingowych i inwestycyjnych dla terenów oraz planowanie przestrzenne
• Projektowanie produktów turystycznych
• Pomoc inwestorom przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w turystyce
• Opracowywanie strategii rozwoju firm turystycznych
• Opracowywanie strategii rozwoju produktu turystycznego na wybranych obszarach
• Badania i analizy dotyczące rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, projektowanie zieleni
• Rozpoznanie i ocena stopnia/stanu zanieczyszczenia gruntu, remediacja terenów z wykorzystaniem innowacyjnych metod, zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne

Kultura Fizyczna i Sport
• Badanie aktywności ruchowej człowieka
• Badanie składu ciała (tłuszcz, tkanka mięśniowa)
• Analiza energetycznego balansu człowieka
• Badania sprawności fizycznej
• Badania poziomu stresu w celu ustalenia ćwiczeń redukujących jego poziom
• Badanie wpływu wykonywanego zawodu na poziom sprawności ogólnej
• Kursy nurkowania, ratownika wodnego, pierwszej pomocy

Zdrowie
• Badania w zakresie interakcji leków z żywnością
• Badania przesiewowe zagrożenia chorobami metabolicznymi
• Badanie wskaźnika BMI

Ekonomia i problemy społeczne
• Badania i sondaże opinii publicznej, społeczno-polityczne, marketingowe, konsumenckie, medialne
• Projektowanie szkoleń integrujących, dopasowanych do wybranych sektorów rynku,
• Prognozowanie gospodarcze
• Statystyczne analizy wielowymiarowe

Nauki społeczne
• Analiza perspektyw i możliwości rozwojowych regionu
• Sondaże polityczne i przedwyborcze
• Diagnoza problemów i oczekiwań wyrażanych przez społeczności lokalne
• Ocena wizerunku władz samorządowych i poziomu zaufania do instytucji, poszczególnych urzędów, jednostek organizacyjnych
• Identyfikacja i zaufanie do marki
• Badania cenowe, badania popytu
• Badania dotyczące segmentacji rynku i określania grup docelowych
• Analizy i opracowania z zakresu rynku pracy

Kultura i Przemysły Kreatywne
• Badania i analiza rynku kultury
• Muzyczny design / projektowanie muzyki do wnętrz
• Komponowanie utworów muzycznych; produkcja muzyczna
• Szkolenia z zakresu: marketingu w kulturze, finansowania kultury, sponsoringu, zarządzania projektami kulturalnymi i eventowymi
• Poszukiwania nowych możliwości wykorzystania potencjału kulturowego regionu,
• Współpraca z placówkami kulturalnymi regionu
• Ekspercka pomoc w animowaniu jednostek kultury w regionie
• Promocja nowej twórczości, w tym regionalnej
Realizowane do tej pory projekty zakończyły się sukcesem, dając obopólne korzyści przedsiębiorstwom, dla których były wykonane i pracownikom naukowym, którzy te rozwiązania zaproponowali. Łączna wartość zrealizowanych przez projektów badawczo-rozwojowych w latach 2011-2015, których inLAB był animatorem i operatorem współpracy wyniosła 8 985 770 zł.

PROJEKTY KOOPERACYJNE
Projekty kooperacyjne ukierunkowane na realizację przedsięwzięć badawczych partnerskich, wspólnych dla kilku niezależnych przedsiębiorstw, działających w ramach klastra lub w innej formie powiązania kooperacyjnego, dla których pracownicy naukowi świadczą usługi badawcze. Wyższa Szkoła Gospodarki, przy współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, przystępuje również do tego typu projektów, odnosząc sukcesy.

BADANIA DLA IOB / JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH
Badania prowadzimy nie tylko dla firm, ale również pod zamówienie Instytucji Otoczenia Biznesu IOB, np. projekt dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.

EKSPERTYZY / OPINIE O INNOWACJI
Realizowane na zamówienie przedsiębiorstw, w szczególności są to dokumenty typu Opinie
o innowacji, wykonywane na zasadach komercyjnych dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego.

KLASTERING
Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu inicjatywy klastrowej jest zapewnienie sprawnej obsługi klastra, która rozpoczyna się już na etapie przygotowania i wskazania animatora porozumienia klastrowego. Zakres obowiązków animatora porozumienia klastrowego zazwyczaj wykracza poza możliwości zaangażowania się jego poszczególnych partnerów. Animator klastra odpowiada za proces włączania partnerów do aktywnego zaangażowania się w realizację celów statutowych porozumienia, zrównoważenie prac analitycznych i realizowanych działań, zapewnienie ciągłości realizacji przyjętych zobowiązań oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań, czuwanie nad prawną i administracyjną obsługą klastra, rozwijanie sieci współpracy, wzmacnianie oraz usprawnianie relacji między partnerami współpracy oraz z podmiotami spoza klastra. Nasz zespół dysponuje znacznym doświadczeniem w inicjowaniu i administrowaniu porozumień klastrowych.

Przedstawiciele zespołu inLAB są członkami kilkunastu inicjatyw klastrowych (min. z branży turystycznej, szkoleniowej, przemysłów kreatywnych, medycyny i informatyki). W samym 2015 roku braliśmy udział, przygotowaliśmy Strategię rozwoju oraz pozyskaliśmy dofinansowanie na kolejny 4 powiazania kooperacyjne.

PRAKTYKI / STAŻE
Laboratorium inLAB wspomaga uczelnię w zakresie powiązań kształcenia z rynkiem w tym z rynkiem pracy, organizacji staży, dwustronnej wymiany osób związanych z grupą docelową (pracownicy) lub uczelnią, dzięki bezpośrednim kontaktom z przedsiębiorcami;

SZKOLENIA
Pośrednictwo w oferowaniu przedsiębiorstwom innych usług, świadczonych przez uczelnie (np. usługi szkoleniowe, organizacja konferencji, praktyki, stypendia).