O projekcie

inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu
Projekt innowacyjny w rozumieniu Programu Kapitał Ludzki realizowany w ramach Priorytetu VIII pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego
Celem projektu jest opracowanie narzędzi służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki w postaci nowatorskiego modelu transferowania wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw: “Laboratoriów inLAB” oraz “Kwestionariusza potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym z Uniwersytetem Laurea i zakłada zaadaptowanie rozwiązań stosowanych w Finlandii.

Laboratorium inLAB
W ramach projektu tworzony jest uniwersalny, adaptowalny model funkcjonowania laboratorium inLAB zawierający opis metody jego powoływania i prowadzenia składający się z procedur i instrukcji dotyczących: zasad zarządzania inLAB, umiejscowienia go w strukturze uczelni, biznes planu oraz ram prawnych i zasad ochrony własności intelektualnej, wymaganych kompetencji pracowników inLAB, zasad promocji, działań PR, jak również finansowania zarówno samego laboratorium jak i realizowanych w jego ramach prac badawczo-rozwojowych.

Narzędzie diagnozujące potencjał B+R środowiska akademickiego
"Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R" to narzędzie, którego istotą jest pomiar takich aspektów jak: styl pracy w zespole, stosunek do innowacyjności, gotowości podjęcia prac B+R oraz umiejętności w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań. Narzędzie tworzone jest w celu diagnozowania oraz budowania postaw i zdolności przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych, studentów i doktorantów uczelni wyższych.

Odbiorcy rozwiązań
Użytkownikami powstałych rozwiązań będą przede wszystkim uczelnie wyższe ich studenci oraz pracownicy naukowi. Uczelnie będą mogły bezpłatnie zastosować rozwiązania opracowane w ramach projektu i uruchomić u siebie jednostkę inLAB. Odbiorcami badań realizowanych w inLAB będą przedsiębiorstwa oraz jednostki B+R.

Zapraszamy do współpracy
Do wspólnego tworzenia i testowania nowego modelu wspomagającego transfer wiedzy zapraszamy wszystkie uczelnie wyższego z regionu, pracowników naukowych i studentów, a także przedsiębiorstwa.